Obchodné podmienky

Dodávky tovaru, okrem predaja v hotovosti a na dobierku sú realizované iba na základe rámcovej zmluvy a akceptovaných objednávok, prípadne individuálnych kúpnych zmlúv, ktoré obsahujú tieto náležitosti: identifikačné údaje, obchodné meno, adresa sídla, miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, označenie registra, číslo zápisu v registri, číslo objednávky, dátum vystavenia, presný názov výrobku a počet objednaných kusov, požadovaný termín dodania, spôsob dodania ( dopravné dispozície ), označenie kontaktnej osoby, telefonický kontakt, fax, e-mail a podpis oprávneného pracovníka, s pečiatkou kupujúceho.

Dodanie tovaru:

a) osobný odber kupujúceho zo skladu predávajúceho

b) odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu kupujúcemu

c) dodanie výrobkov predávajúcim kupujúcemu v mieste sídla, alebo podnikania predávajúceho

d) dodanie výrobkov predávajúcim kupujúcemu na určené miesto kupujúcim v rámci SR

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho. Pri dodávke výrobkov, odovzdaním verejnému dopravcovi na prepravu kupujúcemu, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody jeho odovzdaním verejnému dopravcovi. Predávajúci je povinný dodať výrobky v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určí realizačná kúpna zmluva (objednávka kupujúceho a jej akceptácia predávajúcim), resp. ktoré sa na takéto výrobky spravidla používajú. Právo spôsobu vysporiadania oprávnenej reklamácie kupujúceho má predávajúci, ak kupujúci neuplatní svoje právo voľby v oznámení vád, alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.

Právo predávajúceho zo zodpovednosti za vady zaniká:

a) ak kupujúci čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na výrobkoch nevykoná ich kvalitatívnu kontrolu a o prípadných vadách nepodá správu predávajúcemu bez zbytočného odkladu (zjavné vady)

b) ak sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti najneskôr však do skončenia záručnej doby a kupujúci bez zbytočného odkladu neuplatní u predávajúceho reklamáciu (skryté vady)

c) ak k vadám došlo zavinením kupujúceho (nesprávnym skladovaním výrobkov, nesprávnym použitím a pod.)

Pokiaľ z uzatvorenej zmluvy vyplýva povinnosť kupujúceho uhradiť cenu výrobkov pred ich dodaním na základe zálohovej faktúry, nie je predávajúci povinný realizovať dodávku v prípade, ak zálohová faktúra nie je zo strany kupujúceho uhradená. Predávajúci má v tomto prípade nárok plnenie odmietnuť. Predávajúcemu lehota na dodanie tovaru začne plynúť dňom nasledujúcim po pripísaní zálohovej sumy na účet predávajúceho v celosti.

V prípade predaja tovaru vo vlastníctve predávajúceho tretej osobe, zostáva predávajúci vlastníkom tovaru aj po predaji a to až do úplného zaplatenia kúpnej ceny odobratého tovaru a kupujúci je povinný predávajúcemu uvedené právo zabezpečiť a tretiu osobu na túto výhradu vlastníckeho práva upozorniť. Vlastnícke právo predávajúceho je nedotknuteľné.

Dodanie výrobkov na miesto určenia odberateľom je možné po vzájomnej dohode.

Prevzatie tovaru:

Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby pri preberaní tovaru bola osoba, ktorá je splnomocnená na preberanie tovaru, inak predávajúci nie je povinný tovar takejto osobe vydať.

Dohodnuté podmienky:

Pri nedodržaní zmluvne potvrdeného termínu dodávky je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Pri nedodržaní zmluvne potvrdeného termínu dodávky si môže kupujúci účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania. V prípade, že kupujúci odstúpi od plnenia svojej objednávky v lehote, kedy nie je možné túto dodávku stornovať, môže predávajúci vyfakturovať náklady, ktoré mu z tohto titulu vzniknú.

Pokiaľ kupujúci uviedol na objednávke dátum dodania tovaru a nevyzdvihne si tento tovar ani po 15 dňoch od dátumu dodania, ktorý uviedol v objednávke, predávajúci má právo takýto tovar kupujúcemu dodať a vyfakturovať. Dátumom dodania sa považuje dátum, kedy je tovar pripravený k expedícii a je na sklade predávajúceho. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Výkup obalov:

Predávajúci vykúpi fakturované káblové bubny kupujúcemu za 100% predajnej ceny, ak kupujúci vráti káblový bubon nepoškodený do 100 dní od dátumu fakturácie konkrétneho bubna.

Predávajúci vykúpi fakturované káblové bubny kupujúcemu za 65% predajnej ceny, ak kupujúci vráti káblové bubny nepoškodené 101 deň až 270 deň od dátumu fakturácie konkrétneho bubna.

Predávajúci nemá povinnosť vykúpiť kupujúcemu káblové bubny, ktoré budú vrátené nad 270 dní od dátumu fakturácie konkrétnych bubnov. Predávajúci vykúpi fakturované palety kupujúcemu do 100 dní od predaja za cenu 6,64 €, pokiaľ tieto nie sú poškodené. Nad 100 dní od predaja je cena dohodou.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na sladekasyn@sladekasyn.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.