Reklamačný poriadok

Na zabezpečenie jednotného postupu pri vybavovaní reklamácií tovaru zakúpeného v predajných skladoch SLÁDEK a syn – Elektroinštalácie, s.r.o. je spracovaný na základe všeobecných ustanovení uvedených v § 499 – § 510 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a osobitých ustanovení o predaji tovaru v obchode uvedených v § 612 – 627 zák. č. 40/1964 zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a ustanovení § 422 - §442 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení o kúpnej zmluve reklamačný poriadok, ktorý je vystavený na predajných miestach.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok 1 Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare chyba, má kupujúci právo túto chybu pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe reklamovať.

Článok 2 Miesto uplatnenia reklamácie

Kupujúci uplatňuje reklamáciu v predajnom sklade, v ktorom tovar kúpil.

Nákup kupujúci preukazuje najmä príslušným dokladom o predaji a záručným listom, ak bol na tovar vystavený, alebo iným preukázateľným spôsobom.

Reklamačný list musí obsahovať:

1. Názov odberateľa, dodávateľa (pečiatka, podpis).

2. Číslo faktúry (dokladu), na ktorý bol tovar zakúpený.

3. Názov tovaru, kód tovaru a nákupnú cenu (podľa nákupného dokladu).

4. Dôvod reklamácie (popis závady).

Článok 3 Zodpovednosť organizácie

Pri predaji tovaru organizácia zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť, musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať technickým normám. Organizácia zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí, alebo ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe.

Organizácia nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené najmä:

- neprimeraným používaním, nedodržiavaním návodu na použitie a neodbornou montážou

Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady tovaru v predajnom sklade, je tento povinný po riadnom preskúmaní rozhodnúť o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Článok 4 Lehoty na uplatnenie reklamácie

Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, resp. podľa TDP výrobcu.

Ak sa vydá na tovar záručný list, musí sa už pri predaji riadne vyplniť. Záručná doba začne plynúť od okamihu dňa predaja, potvrdením záručného listu predávajúcim. Ak sa vybaví reklamácia výmenou chybného tovaru za bezchybný, plynie na nový tovar záručná doba znova od jeho prevzatia.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Dôvody neuznania reklamácie sú najmä:

1. Nepreukázateľnosť nákupu tovaru kupujúcim a reklamácia tovaru kupujúcim po záručnej dobe.

2. Reklamácie množstva sa neuznávajú. Zákazník resp. prepravca je povinný dôkladne tovar prebrať a prepočítať pri výdaji zo skladu.

3. Poškodenie tovaru prepravcom, nevhodným skladovaním, neodbornou manipuláciou a nakladaním s tovarom.

Článok 5 Odstrániteľné vady

Ak ide o odstrániteľnú chybu, má kupujúci právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže (tzn. že sa jedná o oprávnenie nie povinnosť) vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú.

Ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Článok 6 Neodstrániteľné vady

Za neodstrániteľné vady sa považujú také, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady.

Ak ide o neodstrániteľnú chybu, môže kupujúci podľa svojej voľby požadovať:

a.) výmenu veci

b.) odstúpenie od kúpnej zmluvy

Tieto isté práva patria kupujúcemu, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie rovnakej vady po oprave, alebo pre väčší počet vád, výrobok riadne užívať a tiež pri nevykonaní opravy tovaru v lehote, ktorú organizácia s kupujúcim dohodla.

Článok 7 Nároky z vád tovaru podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Ak je dodaním tovaru s chybami porušená zmluva podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka), môže kupujúci:

a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za chybný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád

b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné

c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

d) odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

Ak je dodaním tovaru s chybami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na sladekasyn@sladekasyn.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok 8 Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 01.05.2004.

Dodávateľ je PO evidovaná na Okresnom súde v Trenčíne, oddelenie Sro, vložka 10099/R.